Staff Members of our Village Panchayat

Name Designation Phone Email
Shri Samir Venkatesh Parab VP Secretary 9823259969 samirparab.54@gmail.com
Shri Suraj Ramanath Amonkar VP Clerk 7083384838 amonkarsuraj80@gmail.com
Shri Umesh Raghlo Tuyekar V.P.Peon 8888612736
Shri Pravin Naik GRS 9767682072